Direct contact

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene  leveringsvoorwaarden vanWKS Den Bosch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66200059

1. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor de leverancier eerst bindend, indien en voor zover zij door hem schriftelijke zijn bevestigd. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene (in-koop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

2.Prijs
Indien in de prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door de leverancier opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn. Voor orders beneden € 350,- aan investeringsgoederen, respectievelijk beneden € 50,- aan kantoorverbruiksartikelen, zullen orderkosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling, tenzij anders is overeengekomen.

Wijziging in prijzen die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier mogen worden doorberekend.
De afnemer heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds opgegeven orders, voor zover nog niet afgeleverd te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal de leverancier het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de afnemer.

3. Installatie
Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer.

4. Levering
De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

5. Reclames
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 3 werkdagen na de aflevering c.q. het verrichten van de betreffende diensten door de leverancier zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is de leverancier niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Ieder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn. Betreft de reclame retourzendingen ter creditering van goederen, dan dient een en ander plaats te vinden alleen na verkregen toestemming van de leverancier.

6. Betaling
6.1. De prijzen worden verschuldigd bij aflevering dan wel indien de afnemer met de afname in verzuim is of, voor goederen bestemd om door de leverancier bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling danwel voor diensten na voltooiing van de dienstverrichting.
6.2. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van de leverancier, of op een door de leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer binnen 14 dagen na leveringsdatum, tenzij de leverancier anders heeft bedongen.
6.3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer, heeft de leverancier het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van€ 45,00 te verhalen.

7. Eigendomsovergang
Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan de leverancier verschuldigde betalingen terzake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de leverancier het eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zolang geen algehele betaling van het leverancier toekomende heeft plaats gevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welke geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is.
Dit recht tot verkopen vervalt echter als de leverancier de afnemer dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 13 van toepassing.

8. Risico
Ongeacht hetgeen tussen de leverancier en de afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van de leverancier, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van de door de afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan.

9. Aansprakelijkheid
Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de afnemer en van derden tot ten hoogste €450.000,- in totaal per gebeurtenis danwel een samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie de leverancier zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder het verloren gaan van informatie, waarvoor de leverancier in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de leverancier niet aansprakelijk zijn. De afnemer vrijwaart de leverancier te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

10. Garantie
De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door de leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal de leverancier deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeen-komstig de voor het betrokken artikel bij de leverancier geldende of usantiële garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verder verplichting, zoals schadevergoeding, zal de leverancier nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. De leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden. Bovengenoemde garantievoorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma’s.

11. Industriële en intellectuele eigendom
De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële- of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door de leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als hier bedoeld, zal de leverancier te zijner keuze na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licientierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De afnemer verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de leverancier niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, zodat de leverancier in staat is geweest zijn rechten terzake naar behoren te verdedigen.

12. Overmacht
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeen-komst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort danwel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

13. Ontbinding
Mocht een der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft die ander het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijke toekomende rechten.

14. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen de leverancier en de afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door de leverancier met een afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding uit te lokken, worden onderwor-pen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier. Indien een der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

15. Toepasselijk recht
15.1. Op de door de leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn nagekomen.
In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.

Een greep uit onze merken

Contact opnemen